4. júna 2021

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia za člena KK pri SPoŠ Michalovce.

Záujemca o členstvo v KK je povinný absolvovať základný výcvikový kurz.                       

Po jeho absolvovaní môže požiadať o štatút čakateľa na členstvo, a po uplynutí 1 roka má možnosť podať si prihlášku za člena KK.                                                                                                                                                                        

Základný výcvikový kurz poslušnosti (ďalej len ZK)                                              

ZK pozostáva zo 8 výcvikových hodín – po sebe nasledujúcich nedieľ.                                                 

Výcviková hodina netrvá 60 minút, je prispôsobená povahe, temperamentu 

a plemenu psa podľa schopnosti sústrediť sa.                                                              

ZK začína vždy prvou nedeľou v nepárnom mesiaci./ okrem mesiacov júl-august/

Počet účastníkov je limitovaný, maximálne štyria účastníci.                                                                                                                                     

Podmienky prijatia do ZK.                                                                                                      

 • Do začiatku kurzu uhradiť poplatok 20 eur.
 • Predložiť ku kontrole očkovací preukaz. Povinnosťou je mať zaočkovaného psa proti psinke, besnote, parvoviróze, hepatitíde a kotercovému kašlu Inkubačná doba 14 dní. Takisto je potrebné mať odčerveného psa – potvrdené veterínárom     
 • Na výcvik nosiť vždy povinnú výbavu ( POVINNÁ VÝBAVA: obojok- retiazkový, príp. podľa pokynov výcvikára iný, vodítko – nieretiazkové, krátke, 10m vodítko, náhubok loptičku, obľúbenú hračku, pamlsky (piškóty, mäso, syr a pod.) , pamlskovník-ľadvinka                                                                                                                                                                

Výcvik ZK:                                                                                                                                        

Pozostáva zo základných  cvikov poslušnosti  a socializácie psa.                                                                              

 

KK pri SPoŠ Michalovce má právo vylúčiť účastníka ZK /ÚZK/ z výcviku ak                                                                                                            

 • nenosí povinnú výbavu na výcvik                                                               
 • nerešpektuje pokyny výcvikára
 • neplatná vakcinácia psa                                               
 • týranie zvierat                
 • neupratanie exkrementov po svojom psovi
 • úmyselne poškodzuje majetok KK

Po vylúčení ÚZK z ZK, tento nemá právo na vrátenie poplatku za ZK          

Účastník zakladného výcvikového kurzu poslušnosti , ktorý zaplatí poplatok 20 eur a ZK neabsolvuje, nemá právo na vrátenie poplatku za tento ZK.                                                                                                                                              

 

Po absolvovaní ZK bude jeho účastník ak chce pokračovať ďalej vo výcvikoch preskúšaný vycvikármi.

 

Pes má ovládať základne povely:  privolanie, sadni ,ľahni, chôdzu na vôdzke a ostať na mieste. Ak tieto cviky pes neovláda nebude ďalej môcť pokračovať vo výcviku v našom kynologickom klube.

 

Po úspešnom preskúšaní má ÚZK právo požiadať o štatút         „čakateľ na člena“                                                             

                                                                                                                            

Štatút „čakateľ na člena“                                                           

Štatút „čakateľ na člena“ je na jeden rok, potom má právo požiadať o riadne členstvo.                              

Poplatok za štatút čakateľ je vo výške členského na jeden rok / 365 dní /                                                                                                         

Práva čakateľa na člena                                                                                                                 

 • má právo požiadať po uplynutí jedného roka o riadne členstvo
 • má právo využívať výcvikové zariadenia a areál klubu počas spoločných výcvikov mimo tohto času môže využívať areál iba v doprovode riadneho člena

Povinnosti čakateľa na člena                                                                                 

 • dodržiavať stanovy klubu a všetky ostatné nariadenia výboru KK
 • zúčastniť sa minimálne 60% výcvikov
 • aktívne sa podieľať na činnosti klubu
 • zúčastňovať sa brigád a kosenia areálu podľa potreby

                                                                                                                                                                                           

Čakateľ na člena je vylúčený

 • ak absolvoval nemej ako 60% výcvikov                                                                                            
 • nezúčastňuje sa brigád a kosenia areálu
 • správa sa agresívne alebo konfliktne
 • nedokáže ovplyvniť agresívne správanie psa a ani po napomenutí , sa aktívne nesnaží o nápravu tohto správania
 • týra zvieratá
 • neupratanie exkrementov po svojom psovi
 • úmyselne poškodzuje majetok KK                                                                                                             

 

Členstvo v klube                                                                                                                                               

 • po ukončení roku „,čakateľa na člena“ a splnení všetkých povinností čakateľa môže tento požiadať o členstvo v klube, o jeho prijatí do klubu rozhodne výbor KK
 • členstvo vzniká zaplatením členského príspevku

Práva členov                                                                                                                                                      

 • každý riadny člen KK má právo využívať výcvikové zariadenia a areál klubu
 • zúčastniť sa členskej schôdze – po dovŕšení 15 rokov voliť a od 18 rokov byť volený do funkcií v orgánoch klubu                              

                                                                                                                            

Povinnosti členov                                                                                                                                            

 • zúčastňovať sa brigád a kosenia areálu podľa potreby
 • aktívne sa zapájať do činnosti klubu
 • absolvovať 60% výcvikov